Klauzula informacyjna | TSMbox – Backup Appliance

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
- formularz kontaktowy
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

1.    KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH?
Administratorem Danych Osobowych jest INFONET PROJEKT Spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Towarowej 2, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532087889, REGON: 072177952, KRS: 0000323192, tel. 33 497 84 54, e-mail: asi@infonet-projekt.pl (dalej: „Administrator” lub „INFONET”).

2.    JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?
Przetwarzamy Pani/Pana dane w celu obsługi przesłanej przez Panią/Pana korespondencji przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na platformie internetowej należącej do INFONET, ponieważ udzieliła/-lił nam Pani/Pan w tym celu swojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą przetwarzania jest również prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.
Jeżeli wyraziła/-ł Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, to Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody również w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingu bezpośredniego (informowanie o promocjach, ofertach, aktualnościach, cennikach, a także o wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora) poprzez kontaktowanie się z Panią/Panem telefonicznie lub mailowo. W takim przypadku, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu działań marketingowych produktów i usług, wpływających na rozpoznawalność przedsiębiorstwa, a także art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne.

3.    KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH?
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np.: producenci, dystrybucja, firmy przewozowe obsługujące dostawę sprzętu i części.

4.    CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?
Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednak w przypadku przekazania Pani/a danych do państw trzecich, będziemy stosować odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeństwo Pani/a danych.

5.    JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy zgoda lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

6.    JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?
Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ponadto, w każdym przypadku i w każdej chwili może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Może Pan/Pani również wycofać złożoną zgodę, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwi obsługę korespondencji zainicjowanej za pomocą formularza kontaktowego, a ewentualny brak zgody na kontakt w celach marketingowych uniemożliwi przekazywanie Pani/Panu interesujących informacji handlowych lub marketing bezpośredni naszych wyjątkowych towarów i usług.